ปีงบประมาณ 2567


พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
พันธกิจที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการวิจัยและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรเเละการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกร เเละส่งเสริมคุณลักษณะสำคัญของนวัตกร เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่สร้างนักเรียนให้มีคุณลักษณะสำคัญของนวัตกร
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม บำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2566 - ดร.ธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 12 ต.ค. 2566 ถึง 12 ต.ค. 2566 15,000 14,505 96.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการงามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต ระดับประถมศึกษา - นางอรัญญา เซียวประเสริฐ 1 ก.ค. 2567 ถึง 30 ส.ค. 2567 2,500 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการคุณธรรมจริยธรรม - นางสาวณิชนันทน์ ฉายแสง
- นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์
15 พ.ย. 2566 ถึง 31 ก.ค. 2567 31,680 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
THE BIG MATHS SUPP QUIZ 2023 - นายปริญญา ผสมทรัพย์
- Mr.James David Peter Howard Orrrell
- นางสุริยาพร โตวรรณสูตร
15 พ.ย. 2566 ถึง 15 ธ.ค. 2566 5,000 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
The Adventure at Khao Kheow Open Zoo G.1 - นางสุริยาพร โตวรรณสูตร, นางสาวสุปราณี สีลาเขต 19 ธ.ค. 2566 ถึง 19 ธ.ค. 2566 87,320 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
Note-taking and Planning Skill Development - นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- Mr. Ting Fong Tsai
- นางสาวพัชรา มานะศิลป์
- ่นางสาวจิรารัตน์ จตุรานนท์
- นายประวีณ สุทธิสง่า
16 พ.ย. 2566 ถึง 16 พ.ย. 2566 27,080 27,000 99.70 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ลอยกระทง ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 - นายลักษณ์มงคล ถาวรณา 27 พ.ย. 2566 ถึง 27 พ.ย. 2566 151,900 129,210 85.06 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ฟุตซอลประถม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ - ดร.ธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 15 พ.ย. 2566 ถึง 24 พ.ย. 2566 16,000 14,550 90.94 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
English Day Camp at Legend Siam Pattaya G.2 - อ.ณัฐกริษฐา โกพิมาย
- อ.นฤมล เสงี่ยม
29 พ.ย. 2566 ถึง 29 พ.ย. 2566 93,000 93,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 4 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อสำหรับนักเรียน ประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - นางสาวสญามณ รูปต่ำ 12 ต.ค. 2566 ถึง 20 พ.ย. 2566 2,000 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ประชุมชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อสำหรับผู้ปกครองนักเรียน ประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - นางสาวสญามณ รูปต่ำ 20 ต.ค. 2566 ถึง 27 ต.ค. 2566 30,000 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
พันธกิจที่ 2 : พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความเข้มเเข็งทางวิชาการ มีทักษะชีวิต เป็นนวัตกร และกล้าเเสดงออกทางคุณธรรม และจริยธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย เป้าประสงค์ที่ 2 : ขับเคลื่อนการผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นสถานศึกษาชั้นนำ กลยุทธ์ที่ 5 : สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ และสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 6 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นศูนย์กลางวิจัยและทดลอง
กลยุทธ์ที่ 7 : สนับสนุนทุนวิจัย ทุนพัฒนาผลงานวิชาการ และนวัตกรรมการเรียนการสอนอยู่บนพื้นฐานจริยธรรมการวิจัย
พันธกิจที่ 3 : พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ มีความรู้ความเชี่ยวชาญและค่านิยมที่ดีต่อวิชาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมบุคลากร ให้เป็นนวัตกรโดยใช้วิจัยเป็นเครื่องมือในการสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานของการมีคุณธรรม และจริยธรรม เป้าประสงค์ที่ 3 : บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สร้างนวัตกรรม และมีคุณธรรม จริยธรรม กลยุทธ์ที่ 8 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 10 : สนับสนุนบุคลากรในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
พันธกิจที่ 4 : สร้างสภาพเเวดล้อมเเห่งการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอก ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างและส่งเสริมสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ เป้าประสงค์ที่ 4 : โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 11 : สร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ Note-taking and Planning Skill Development - นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- Mr. Ting Fong Tsai
- นางสาวพัชรา มานะศิลป์
- ่นางสาวจิรารัตน์ จตุรานนท์
- นายประวีณ สุทธิสง่า
16 พ.ย. 2566 ถึง 16 พ.ย. 2566 27,080 27,000 99.70 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 12 : พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 13 : ซ่อมบำรุง และบำรุงรักษาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีความสะอาด มีความสวยงามและอำนวยความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรม 5ส - นางสาวเกษร ยั่งยืน 1 ต.ค. 2566 ถึง 30 มิ.ย. 2567 0 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
พันธกิจที่ 5 : เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้บริการ ทำงานร่วมกับสังคมและชุมชน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อนำพาไปสู่สังคมอุดมปัญญา ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรม เป้าประสงค์ที่ 5 : โรงเรียนให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสังคมและชุมชน กลยุทธ์ที่ 14 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านการเรียนรู้ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่โรงเรียน สังคม ชุมชน โครงการ Satit Activities & Homework ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566 - นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร 6 มิ.ย. 2566 ถึง 15 ก.ย. 2566 633,920 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
โครงการบริการวิชาการ GLC (Global Language Centre) “Learning & Practice Languages” 1/2566 - นางวรรธนา นันตาเขียน
- นางสาวณัฐกริษฐา อินทรกุลไชย
19 มิ.ย. 2566 ถึง 15 ก.ย. 2566 600,000 132,000 22.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ที่ 15 : สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย ชุมชน ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า