ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ IEP 14
ชื่อโครงการ Field Trips P.5: Art in Paradise
ระยะเวลาโครงการ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึง 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมงคล พลเยี่ยม(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม ๓ มิติ สำหรับนักเรียน ๒๕ คน ๆ ละ ๖๐ บาท (1,500)
   2. ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม ๓ มิติ สำหรับอาจารย์ ๓ คน ๆ ละ ๑๐๐ บาท (300)
   3. ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนและอาจารย์ จำนวน ๒๘ คน ๆ ละ ๑๗๐ บาท (4,760)
   4. ค่าอาหารว่างสำหรับนักเรียนและอาจารย์ จำนวน ๒๘ คน ๆ ละ ๓๐ บาท (840)
   5. ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ ไป - กลับ จำนวน ๑ คัน (9,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.3 : 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.6 : 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.8 : 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 20
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
2. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
เอกสารแนบ สำเนาโครงการ
สำเนาคำสั่ง