ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.31
ชื่อโครงการ จิตรกรจิ๋ว ประจำปีการศึกษา 2566
ระยะเวลาโครงการ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึง 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวรรณ เฉลิมสุข(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ๑. ค่าป้ายไวนิลโครงการ ๑ ป้าย (1,500)
   2. ๒. ค่าถ่ายเอกสารจำนวน ๒๐ ชุด ๆ ละ ๒๐ บาท (400)
   3. ๓. ค่ากระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ ขนาด A3 จำนวน ๑๐๐ แผ่น (1,500)
   4. ๔. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขัน (3,000)
   5. ๕. ค่าของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมการประกวดจิตรกรจิ๋ว (13,600)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.6 : 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการเป็นผู้นำ และนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 12
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนที่่่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
2. ผลงานนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ชิ้นงาน ค่าเป้าหมาย : 1 คน ต่อ 1 ชิ้นงาน ผลการประเมิน : 1 คน ต่อ 1 ชิ้นงาน
เอกสารแนบ สำเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ
คำสั่ง