ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุวิชญา ทองทรัพย์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
โครงการลูกเสือสำรอง ประธาน 2 ก.พ. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ฝปถ.02 Day Camp ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประธาน 2 ก.พ. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 36,450 36,450 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น