ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปฐ.02
ชื่อโครงการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย
ระยะเวลาโครงการ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธันย์สิตา ศิริอมรเสถียร(ประธาน)
นางสาวปวลี เสมอวงษ์(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่าจัดการเรียนการสอน)
   1. เงินรายได้ฝ่ายปฐมวัย (3,600)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 1.4 : มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
2. ระดับปฐมวัย 3.1 : จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 20
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 98
2. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการรู้จักสังเกตและ หาคำตอบได้ด้วยตนเอง หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 96
3. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถทำการทดลองเพื่อหาคำตอบง่ายๆได้ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 99
เอกสารแนบ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย67
ขออนุมัติโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย