ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางวรรธนา นันตาเขียน

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝศภ.02 โครงการบริการวิชาการ GLC (Global Language Centre) “Learning & Practice Languages” 1/2566 ประธาน 19 มิ.ย. 2566 ถึง 15 ก.ย. 2566 600,000 132,000 22 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ.05 ลอยกระทง ประธาน 27 พ.ย. 2566 ถึง 27 พ.ย. 2566 1,000 1,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น