ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางสาวศุภิสรา รัตนแสงจันทรา

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กท02 ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นชลบุรี ระดับ ม.ต้น กรรมการ 8 ธ.ค. 2566 ถึง 29 ธ.ค. 2566 7,000 7,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกจ.08 โครงการสัปดาห์ห้องสมุด กรรมการ 24 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 6,000 6,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกจ.08 โครงการสัปดาห์ห้องสมุด กรรมการ 24 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 6,000 6,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท.๐๖ ค่ายนักพูดวาทศิลป์ ระดับประถมศึกษา กรรมการ 9 เม.ย. 2567 ถึง 9 เม.ย. 2567 5,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม