ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ ว่าที่่ ร.ต.กิตติภัฎ วงค์กระโซ่

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝวช.09 โครงการจิตอาสาวันสถาปนาโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ประธาน 16 ม.ค. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
SAM.08 โครงการปฏิบัติการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร ประธาน 31 ม.ค. 2567 ถึง 1 ก.พ. 2567 120,000 100,000 83 ตั้งโครงการ/กิจกรรม