ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ งานลูกเสือ/เนตรนารี
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ งล03
ชื่อโครงการ โครงการค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ชั้นม.๒-๓
ระยะเวลาโครงการ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึง 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเพ็ญพรรณ อภิรติวานนท์(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าอาหาร ลส.นน. (61,920)
   2. ค่าบำรุงที่นัก ลส.นน. (10,320)
   3. ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม (5,160)
เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าอาหาร อาจารย์ (2,880)
   2. ค่าอาหารว่าง ลส.นน. (23,220)
   3. ค่าอาหารว่างอาจารย์ (1,080)
   4. ค่าบำรุงที่พัก อาจารย์ (480)
   5. ค่าบำรุงสถานที่ฝึกกิจกรรมฐาน (4,500)
   6. ค่าเช่าเครื่องเสียง (3,000)
   7. ค่าตอบแทนวิทยากร (24,000)
   8. ค่าเช่ารถบัส (126,000)
   9. ค่าป้ายไวนิล (2,000)
   10. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมฐาน (12,840)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
1. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ ชุมนุม/ ลูกเสือ/ บพ./ รด. / แนะแนว และกิจกรรมเพื่อสังคม หน่วยนับ : ร้อยละของผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และการดำเนินชีวิต หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 258 ผลการประเมิน : 258
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและความพร้อมเป็นผู้นำและมีภาวะผู้นำ หน่วยนับ : คน ค่าเป้าหมาย : 258 ผลการประเมิน : 258
เอกสารแนบ