ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ IEP10
ชื่อโครงการ Integrated Secondary Field Trip
ระยะเวลาโครงการ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต(ประธาน)
นางสาวพัชรา มานะศิลป์(รองประธาน)
่นางสาวจิรารัตน์ จตุรานนท์(รองประธาน)
Mr. Ting Fong Tsai(กรรมการ)
นายปริยวัตน์ ปุระวัฒนานนท์(กรรมการ)
ดร. มนัส จอมปรุ(กรรมการ)
Ms.Mamiko Chunnawong(กรรมการ)
นายเสกสัน จันทร์สม(กรรมการ)
Ms.Marites Careon(กรรมการ)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่สำหรับนักเรียน จำนวน 111 คน (33,300)
   2. ค่าอุปกรณ์และวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมสำหรับใช้ในกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (2,550)
เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าที่พัก (รวมอาหารเช้า) ของนักเรียน จำนวน 111 คน ๆ ละ 600 บาท/คืน จำนวน 2 คืน (133,200)
   2. ค่าที่พัก (รวมอาหารเช้า) ของคณะกรรมการโครงการจำนวน 15 คน ๆ ละ 600 บาท/คืน จำนวน 2 คืน (18,000)
   3. ค่าที่พัก (รวมอาหารเช้า) ของผู้บริหารจำนวน 1 คน ๆ ละ 600 บาท/คืน จำนวน 2 คืน (1,200)
   4. ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนจำนวน 111 คนๆละ 170 บาท/มื้อ จำนวน 3 มื้อ (56,610)
   5. ค่าอาหารกลางวันของคณะกรรมการโครงการและผู้บริหารจำนวน 16 คน ๆ ละ 170 บาท/มื้อ จำนวน 3 มื้อ (8,160)
   6. ค่าอาหารว่างของนักเรียนจำนวน 111 คน ๆ ละ 80 บาท/มื้อ จำนวน 4 มื้อ (35,520)
   7. ค่าอาหารว่างของคณะกรรมการโครงการและผู้บริหารจำนวน 16 คน ๆ ละ 80 บาท/มื้อ จำนวน 4 มื้อ (5,120)
   8. ค่าอาหารเย็นของนักเรียนจำนวน 111 คน ๆ ละ 250 บาท/มื้อ จำนวน 2 มื้อ (55,500)
   9. ค่าอาหารเย็นของคณะกรรมการโครงการและผู้บริหารจำนวน 15 คน ๆ ละ 250 บาท/มื้อ จำนวน 2 มื้อ (7,500)
   10. ค่าอาหารเย็นของผู้บริหารจำนวน 1 คน ๆ ละ 250 บาท/มื้อ จำนวน 2 มื้อ (500)
   11. ค่าของรางวัลสำหรับแจกในกิจกรรม ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2567 (3,565)
   12. ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่สำหรับคณะกรรมการโครงการจำนวน 16 คน ๆ ละ 300 บาท (4,800)
   13. ค่าห้องประชุมและเครื่องเสียงวันละ 5,000 บาท จำนวน 1 วัน (5,000)
   14. ค่าป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (2,000)
   15. ค่าเช่ารถปรับอากาศ (50ที่นั่ง) จำนวน 3 คัน ๆ ละ 10,000/วัน จำนวน 3 วัน (90,000)
   16. ค่าเช่ารถตู้ จำนวน 1 คันๆละ 3,200/วัน จำนวน 3 วัน (9,600)
   17. . ค่าอุปกรณ์และวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมสำหรับใช้ในกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (15,450)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่สร้างนักเรียนให้มีคุณลักษณะสำคัญของนวัตกร
ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่สร้างนักเรียนให้มีคุณลักษณะสำคัญของนวัตกร
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการเป็นผู้นำ และนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 12
2. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 20
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรม สังคม และ ประวัติศาสตร์ให้แก่นักเรียน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 95
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านภูมิศาสตร์และศึกษาธรรมชาติจากกิจกรรมนอกห้องเรียน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 95
3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างนักเรียน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ โครงการ Integrated
คำสั่งIntegrated