ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝวช03
ชื่อโครงการ ประชุมชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อสำหรับผู้ปกครองนักเรียน ประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระยะเวลาโครงการ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสญามณ รูปต่ำ(ประธาน)
นายศุภชัย สมนวล(รองประธาน)
นายสิทธิพันธ์ ชูชื่น(รองประธาน)
รายชื่อตามคำสั่ง623/2566(กรรมการ)
รายชื่อตามคำสั่ง647/2566(กรรมการ)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. 1. อาหารว่างสำหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 จำนวน 127 ชุดๆละ 45 บาท (5,715)
   2. 2. อาหารว่างสำหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 162 ชุดๆละ 45 บาท (7,290)
   3. 3. อาหารว่างสำหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 3 จำนวน 214 ชุดๆละ 45 บาท (9,630)
   4. 4. อาหารว่างสำหรับคณะกรรมการ จำนวน 40 คนๆ ละ 45 บาท (1,800)
   5. 5. ค่าเอกสารจำนวน 503 ชุดๆละ 10 บาท (5,030)
   6. 6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (535)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 4 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 4 : ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. เพื่อชี้แจงเกณฑ์การศึกษาต่อตามประกาศของโรงเรียน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ โครงการ
โครงการและใบลงทะเบียน
คำสั่ง622/2566
คำสั่ง647/2566
ภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
สรุปผลการประเมินโครงการ