ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางสาวเจนีวา ชัยภักดี

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
IEP.11 Field Trips P.1 : The Junior Explorers ประธาน 14 ธ.ค. 2566 ถึง 14 ธ.ค. 2566 13,700 13,440 98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP15 IEP Reading Enhancement รองประธาน 15 ธ.ค. 2566 ถึง 15 ธ.ค. 2566 60,000 59,852 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP.13 Field Trips P.1 : Fun Exercise in Wonderland ประธาน 11 ก.ค. 2567 ถึง 11 ก.ค. 2567 18,500 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม