ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ผปฐ06
ชื่อโครงการ โครงการทัศนศึกษาวิชาการ ระดับปฐมวัย
ระยะเวลาโครงการ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพันทิวา ฐานคร(ประธาน)
นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าทำกิจกรรมอรุณฟาร์มวิลเลจนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (19,575)
   2. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนนงนุช พัทยานักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (29,420)
   3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถโรงเรียน จำนวน 1 คัน 3 วัน (6,000)
   4. ค่าผ่านทางพิเศษ (200)
   5. ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน 1 วัน (9,000)
   6. ค่าถ่ายเอกสารใบงานในการจัดกิจกรรม 1,000 แผ่น (500)
   7. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม (33,135)
   8. ค่าน้ำดื่ม (870)
   9. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติ (พนักงานขับรถ) จำนวน 1 วัน 1 คน (50)
เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนนงนุช พัทยา นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 จำนวน 1 คน (200)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 1.1 : มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
2. ระดับปฐมวัย 1.2 : มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
3. ระดับปฐมวัย 1.3 : มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
4. ระดับปฐมวัย 1.4 : มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
5. ระดับปฐมวัย 3.2 : สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 20
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนร่วมทัศนศึกษา หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95 ผลการประเมิน : 95.51
2. นักเรียนร่วมทัศนศึกษา หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95 ผลการประเมิน : 100
3. นักเรียนร่วมทัศนศึกษา หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95 ผลการประเมิน : 95.51
เอกสารแนบ โครงการทัศนศึกษาวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง