ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
JIP 08 English Day Camp - at The Bangkok Planetarium, Grade 4 ประธาน 13 ธ.ค. 2566 ถึง 13 ธ.ค. 2566 98,920 98,200 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.46 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม - 15 พ.ย. 2566 ถึง 29 ก.พ. 2567 59,800 47,224 79 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท02 ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นชลบุรี ระดับ ม.ต้น กรรมการ 8 ธ.ค. 2566 ถึง 29 ธ.ค. 2566 7,000 7,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท.04 ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ระดับประถมศึกษา ประธาน 5 ม.ค. 2567 ถึง 5 ม.ค. 2567 6,850 6,850 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปถ.04 โครงการ Day Camp ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประธาน 2 ก.พ. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 40,950 40,950 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท.๐๖ ค่ายนักพูดวาทศิลป์ ระดับประถมศึกษา กรรมการ 9 เม.ย. 2567 ถึง 9 เม.ย. 2567 5,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม