ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายโปรแกรม SAM
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ SAM 06
ชื่อโครงการ โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โลกใต้ทะเล)
ระยะเวลาโครงการ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 ถึง 7 มีนาคม พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คงศักดิ์ วัฒนะโชติ(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. เงินรายได้โปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (SAM) แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา (94,880)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.3 : 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2 : ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 20
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 75 ผลการประเมิน : 75
2. เพื่อฝึกทักษะใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 75 ผลการประเมิน : 75
3. 3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ โครงการ