ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นายลักษณ์มงคล ถาวรณา

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.18 ลอยกระทง ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ประธาน 27 พ.ย. 2566 ถึง 27 พ.ย. 2566 151,900 128,210 84 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.20 วันเด็กแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2567 ประธาน 26 ม.ค. 2567 ถึง 26 ก.พ. 2567 320,000 314,000 98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.32 Satit Music Festival 2023 ประธาน 22 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 30,000 30,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.23 กลุ่มสัมพันธ์ ชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2566 ประธาน 24 ก.พ. 2567 ถึง 25 ก.พ. 2567 394,980 380,100 96 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.14 ค่ายผู้นำนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ประธาน 4 พ.ค. 2567 ถึง 6 พ.ค. 2567 276,650 265,280 96 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.16 ไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ประธาน 20 มิ.ย. 2567 ถึง 20 มิ.ย. 2567 148,000 138,578 94 ดำเนินการเสร็จสิ้น