ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายปฐมวัย
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่องจากโครงการ : โครงการคุณธรรมจริยธรรม
รหัสโครงการ ฝปฐ.03
ชื่อโครงการ โครงการคุณธรรมจริยธรรม
ระยะเวลาโครงการ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึง 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณิชนันทน์ ฉายแสง(ประธาน)
นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์(รองประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าดอกไม้ธูปเทียน (2,100)
   2. ค่าปัจจัยพระสงฆ์ 35 รูป (10,500)
   3. ค่าน้ำดื่มและน้ำปานะ (2,800)
   4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (16,280)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับปฐมวัย 1.2 : มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
2. ระดับปฐมวัย 1.3 : มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
3. ระดับปฐมวัย 1.4 : มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
4. ระดับปฐมวัย 3.2 : สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
5. ระดับปฐมวัย 3.3 : จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หน่วยนับ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 10
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน :
2. เพื่อจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน :
3. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างมีสติ สมาธิ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95 ผลการประเมิน :
4. เพื่อให้นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้ื่อื่นได้อย่างมีความสุข หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 95 ผลการประเมิน :
เอกสารแนบ ขออนุมัตโครงการ