ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ Mr. Le Anh Tu

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
IEP08 Democratic Value Enhancement Project รองประธาน 6 ธ.ค. 2566 ถึง 2 ก.พ. 2567 3,000 2,997 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น