ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพัชรา มานะศิลป์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
IEP53 Note-taking and Planning Skill Development กรรมการ 16 พ.ย. 2566 ถึง 16 พ.ย. 2566 27,080 27,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP10 Integrated Secondary Field Trip รองประธาน 31 ม.ค. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 487,575 424,741 87 ดำเนินการเสร็จสิ้น