ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ Mr. Tapan Kr. Adhya

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
JIP 03 Origami ประธาน 5 ม.ค. 2567 ถึง 15 ม.ค. 2567 10,000 10,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น