ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ Ms.Marites Careon

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
IEP10 Integrated Secondary Field Trip กรรมการ 31 ม.ค. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 487,575 424,741 87 ดำเนินการเสร็จสิ้น