ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิรนุช ขาวเมืองน้อย

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝมธ01 ห้องเรียนสะอาดดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ประธาน 15 พ.ย. 2566 ถึง 1 มี.ค. 2567 12,500 12,500 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝบห 03 โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการของบุคลากรประจำปี ๒๕๖๗ ประธาน 13 มี.ค. 2567 ถึง 15 มี.ค. 2567 1,060,450 983,858 93 ดำเนินการเสร็จสิ้น