ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.18
ชื่อโครงการ ลอยกระทง ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ระยะเวลาโครงการ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายลักษณ์มงคล ถาวรณา(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าเช่าชุดสำหรับนางนพมาศ จำนวน 52 คน ๆ ละ 1,000 บาท (52,000)
   2. 2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำกระทง จำนวน 52 ชุด ๆ ละ 900 บาท (51,800)
   3. 3. ค่าเช่าเครื่องเสียง (7,000)
   4. 4. ค่าป้ายเวที ขนาด 12 x 2.5 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย (5,400)
   5. 5. ค่าของรางวัลประกวดกระทง (10,000)
   6. 6. ค่าถ้วยรางวัลประกวดนางนพมาศ จำนวน 10 ถ้วย (10,000)
   7. 7. ค่าสายสะพายประกวดนางนพมาศ จำนวน 10 เส้น (2,000)
   8. 8. ค่าเช่าเต็นท์ จำนวน 8 หลังๆ ละ 900 บาท (7,200)
   9. ค่าเช่าชุดการแสดงของนักเรียน จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 500 บาท (5,000)
   10. ค่าอาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับประชุมเตรียมงานและสรุปงาน (1,500)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.6 : 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หน่วยนับ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 10
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
2. นักเรียนเข้าร่วมการประกวดกระทงและ นางนพมาศ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ สำเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ
คำสั่ง