ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ กท.04
ชื่อโครงการ ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ระดับประถมศึกษา
ระยะเวลาโครงการ 5 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง 5 มกราคม พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่าจัดการเรียนการสอน)
   1. ค่าอาหารว่างสำหรับอาจารย์ จำนวน 3 คน จำนวน 1 มื้อ มื้อละ 30 บาท (90)
   2. ค่าของที่ระลึกสำหรับวิทยากร (2,500)
   3. ค่าดอกไม้ถวายพระ (840)
   4. ค่าธูปเทียน (200)
   5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (870)
   6. ค่าถ่ายเอกสาร (500)
แหล่งทุนอื่นๆ
   1. ค่าของรางวัลร่วมกิจกรรม (740)
   2. ค่าอาหารว่างสำหรับนักเรียน จำนวน 37 คน จำนวน 1 มื้อ มื้อละ 30 บาท (1,110)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.8 : 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการเป็นผู้นำ และนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 12
2. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ ชุมนุม/ ลูกเสือ/ บพ./ รด. / แนะแนว และกิจกรรมเพื่อสังคม หน่วยนับ : ร้อยละของผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย : 100
3. พัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 3
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
3. จำนวนใบงานของนักเรียนที่เข้าร่วม หน่วยนับ : ใบงาน ค่าเป้าหมาย : 37 ผลการประเมิน : 37
เอกสารแนบ สำเนาโครงการ
ใบลงทะเบียน นักเรียน ครู
ใบงาน
ภาพกิจกรรม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ