ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ งานผู้บำเพ็ญประโยชน์
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ งบ ๐๒
ชื่อโครงการ โครงการค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ระยะเวลาโครงการ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึง 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสญามณ รูปต่ำ(ประธาน)
นางนวพร วรรณาชัยสิทธิ์(รองประธาน)
นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์(กรรมการ)
นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย(กรรมการ)
นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล(กรรมการ)
นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน(กรรมการ)
นางเบญจมาศ โต่นวุธ(กรรมการและเลขานุการ)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าอาหารว่างสำหรับนักเรียน จำนวน ๙๑ คน จำนวน ๒ มื้อ มื้อละ ๕๐ บาท (9,100)
   2. ค่าอาหารว่างสำหรับอาจารย์ จำนวน ๖ คน จำนวน ๒ มื้อ มื้อละ ๕๐ บาท (600)
   3. ค่าอาหารกลางวันสำหรับอาจารย์ จำนวน ๖ คน จำนวน ๑ มื้อ มื้อละ ๗๐ บาท (420)
   4. ค่าเอกสารคู่มือค่าย เล่มละ ๑๕ บาท จำนวน ๙๗ เล่ม (1,455)
   5. ค่าเครื่องหมายแสดงความสามารถรุ่นกลาง – รุ่นใหญ่ เครื่องหมายละ ๑๕ บาท คนละ ๕ เครื่องหมาย จำนวน ๙๑ คน (6,825)
   6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมเดินทางไกล และกิจกรรมฐานค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม. ๑ (8,900)
เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่ากระเป๋า Girl Power tote ใบละ ๑๕๐ บาท จำนวน ๔๐ ใบ (6,000)
   2. ค่ากระเป๋า Together We Thrive ใบละ ๑๙๕ บาท จำนวน ๕๗ ใบ (11,115)
   3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมเดินทางไกล และกิจกรรมฐานค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.๑ (2,885)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.5 : จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
1. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ ชุมนุม/ ลูกเสือ/ บพ./ รด. / แนะแนว และกิจกรรมเพื่อสังคม หน่วยนับ : ร้อยละของผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. ๑.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะความรู้ความสามารถตามที่ศึกษาในห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริง หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
2. ๒. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กฎ ระเบียบ การปรับตนเข้ากับผู้อื่นในการทำกิจกรรมร่วมกัน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 90
3. ๓. เพื่อให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีมองเห็นคุณค่า และความสำคัญของกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 85
เอกสารแนบ โครงการ
คำสั่งเลขที่081/2567
คู่มือค่าย
สรุปผลการประเมิน
ภาพกิจกรรม