ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกจ.08
ชื่อโครงการ โครงการสัปดาห์ห้องสมุด
ระยะเวลาโครงการ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง 26 มกราคม พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีรศักดิ์ โชตะนา(ประธาน)
นางวลัยทิพย์ ธีริศราวิชชากร(รองประธาน)
นางสาวณัฐกริษฐา อินทรกุลไชย(กรรมการ)
นางสาวณัฐิดา ทองดี(กรรมการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤทธิ์ วัฒนภู(กรรมการ)
นางสาวศุภิสรา รัตนแสงจันทรา(กรรมการ)
นางสาวศุภิสรา รัตนแสงจันทรา(กรรมการ)
นางสาวอรนิดา คล้ายยวงทอง(กรรมการ)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. งบดำเนินงาน เงินรายได้ของโรงเรียน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (6,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการเป็นผู้นำ และนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 12
2. การจัดโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการเป็นผู้นำ และนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 12
3. พัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 3
4. พัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 3
5. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 20
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองจากห้องสมุด หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูดเขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของห้องสมุดและรู้จักใช้ห้องสมุดในการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ด้วยตนเอง หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
4. เพื่อให้อาจารย์ นักเรียน บุคลากร สามารถมาเลือกซื้อทรัพยากรสารสนเทศในราคาถูก หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
5. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
เอกสารแนบ สำเนาโครงการ
คำสั่ง