ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางสาวณัฐกริษฐา อินทรกุลไชย

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝศภ.02 โครงการบริการวิชาการ GLC (Global Language Centre) “Learning & Practice Languages” 1/2566 รองประธาน 19 มิ.ย. 2566 ถึง 15 ก.ย. 2566 600,000 132,000 22 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกจ.08 โครงการสัปดาห์ห้องสมุด กรรมการ 24 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 6,000 6,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น