ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ.03 โครงการคุณธรรมจริยธรรม รองประธาน 15 พ.ย. 2566 ถึง 31 ก.ค. 2567 31,680 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ฝปฐ.09 โครงการเด็กปฐมวัยรวมใจสามัคคี รองประธาน 19 ม.ค. 2567 ถึง 19 ม.ค. 2567 20,000 20,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ.14 summer for kids 2024 ประธาน 1 เม.ย. 2567 ถึง 3 พ.ค. 2567 632,140 632,140 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น