ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางสาวทัศไนย นิธิประทีป

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
JIP06 English Day Camp at Children Discovery Museum G.3 ประธาน 6 ธ.ค. 2566 ถึง 6 ธ.ค. 2566 76,125 76,125 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น