ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายโปรแกรม SAM
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ SAM05
ชื่อโครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SAM CAMP ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระยะเวลาโครงการ 7 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง 8 มกราคม พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. เงินรายได้โปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (400,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.3 : 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัด
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจในการเป็นผู้นำ และนวัตกร หน่วยนับ : จำนวนโครงการ ค่าเป้าหมาย : 12
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง ที่แตกต่างจากการเรียนภายในห้องเรียน หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ การสร้างเทคโนโลยีทางด้านต่าง ๆ รวมทั้งสามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีทักษะการทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ และความคิดสร้างสรรค์ หน่วยนับ : จำนวนกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 2 ผลการประเมิน : 2
3. เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน เป็นสิ่งเร้าและแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจและมีทัศนคติที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น หน่วยนับ : คะแนนเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย : 4 ผลการประเมิน : 4.21
เอกสารแนบ โครงการ ฉบับอนุมัติ