ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางอรัญญา เซียวประเสริฐ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กส03 โครงการงามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต ระดับประถมศึกษา ประธาน 1 ก.ค. 2567 ถึง 30 ส.ค. 2567 2,500 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม