ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.30
ชื่อโครงการ ตลาดนัดสาธิตพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566
ระยะเวลาโครงการ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวรรณ เฉลิมสุข(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. 1. ค่าป้ายไวนิลโครงการ ๑ ป้าย (580)
   2. 2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสถานที่ (1,420)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.6 : 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หน่วยนับ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 10
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนลงทะเบียน เข้าร่วมจำหน่ายสินค้ าในตลาดนัดสาธิตพอเพียง หน่วยนับ : ร้าน ค่าเป้าหมาย : 20 ผลการประเมิน : 20
เอกสารแนบ โครงการตลาดนัดสาธิตพอเพียง 66- ฉบับอนุมัติ.pdf
คำสั่ง