ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ศุภชัย สมนวล

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
JIP.09 English Day Camp at Suanthai Pattaya Grade 5 ประธาน 7 ธ.ค. 2566 ถึง 7 ธ.ค. 2566 93,000 93,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น