ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กส.02 Social Agenda รองประธาน 15 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 3,000 2,974 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น
งบ. 01 พิธีปฏิญาณตนและประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรรมการ 19 ม.ค. 2567 ถึง 19 ม.ค. 2567 5,000 5,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
งบ.04 กิจกรรมวันรำลึกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2566 ประธาน 23 ก.พ. 2567 ถึง 23 ก.พ. 2567 5,000 5,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
งบ ๐๒ โครงการค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กรรมการ 2 ก.พ. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 47,300 46,906 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น