ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กส.02 Social Agenda กรรมการ 15 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 3,000 2,974 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น
งล.05 โครงการเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ม.1 ประธาน 2 ก.พ. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 37,000 25,160 68 ดำเนินการเสร็จสิ้น