ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางสาวขวัญตา บุญจันทร์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.41 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ ประธาน 8 ธ.ค. 2566 ถึง 15 ธ.ค. 2566 30,000 29,923 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.46 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประธาน 15 พ.ย. 2566 ถึง 29 ก.พ. 2567 59,800 47,224 79 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปถ๐๓ โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประธาน 2 ก.พ. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 24,900 24,900 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น