ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คงศักดิ์ วัฒนะโชติ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
SAM 06 โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โลกใต้ทะเล) ประธาน 6 มี.ค. 2567 ถึง 7 มี.ค. 2567 94,880 85,779 90 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝบห 03 โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการของบุคลากรประจำปี ๒๕๖๗ ประธาน 13 มี.ค. 2567 ถึง 15 มี.ค. 2567 1,060,450 983,858 93 ดำเนินการเสร็จสิ้น