ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝกร.33
ชื่อโครงการ ฟุตบอล 7 คน ประเพณี ประจำปีการศึกษา 2566
ระยะเวลาโครงการ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง 26 มกราคม พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม(ประธาน)
งบประมาณ แหล่งทุนอื่นๆ
   1. 1. ค่าสีน้ำทาภายนอก จำนวน ๒ ถัง (460)
   2. 2. ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน ๘ แผ่น (80)
   3. 3. ค่าน้ำแข็ง จำนวน ๑๖ ถุง (480)
   4. 4. ค่าน้ำหวานเฮลซ์บลูบอย จำนวน ๒ แพ็ค (1,440)
   5. 5. ค่าขนมปี๊บ จำนวน ๘ กล่อง (1,656)
   6. 6. ค่าถ้วยรางวัล จำนวน ๓ ถ้วย (2,400)
   7. 7. ค่าป้ายไวนิลขนาด ๓ x ๑ เมตร จำนวน ๑ แผ่น (540)
   8. 8. ค่าน้ำถัง จำนวน ๑๖ ถัง (560)
   9. ค่าน้ำดื่มแบบถ้วย จำนวน ๒ แพ็ค (224)
   10. ค่าแก้วน้ำพลาสติก จำนวน ๔ แพ็ค (180)
   11. ค่าตอบแทนนิสิตผู้ตัดสิน จำนวน ๒ คน จำนวน ๒ ชั่วโมง ๆ ละ ๔๕ บาท จำนวน 10 วัน (วันที่ ๑5-19 , ๒๒-๒5 และ ๒๖ มกราคม พ.ศ. 2567) (1,800)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.3 : 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.4 : 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
1. การเข้าร่วมกิจกรรม /การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กีฬา ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ ภายในประเทศและต่างประเทศ หน่วยนับ : จำนวนรายการเข้าร่วมการแข่งขัน ค่าเป้าหมาย : 35
2. รางวัลจากการเข้าร่วมการเเข่งขัน หน่วยนับ : จำนวนรางวัล ค่าเป้าหมาย : 15
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 90
เอกสารแนบ โครงการฟุตบอล 7 คนประเพณี 66 -ฉบับเปลี่ยนแปลงวัน งบ อนุมัติ.pdf
030 โครงการฟุตบอล 7 คน ประเพณี.pdf