ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายประถมศึกษา
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ ฝปถ๐๓
ชื่อโครงการ โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระยะเวลาโครงการ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึง 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวขวัญตา บุญจันทร์(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
   1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (5,320)
   2. ค่าอาหารนักเรียน 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท(50 บาท x 166 คน) (8,300)
   3. ค่าอาหารอาจารย์ 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท(50 บาท x 12 คน) (600)
   4. ค่าอาหารว่างนักเรียน 2 มื้อ มื้อละ 30 บาท (60 บาท x 166 คน) (9,960)
   5. ค่าอาหารว่างอาจารย์ 2 มื้อ มื้อละ 30 บาท (60 บาท x 12 คน) (720)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
1. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ ชุมนุม/ ลูกเสือ/ บพ./ รด. / แนะแนว และกิจกรรมเพื่อสังคม หน่วยนับ : ร้อยละของผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย : 100
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะความรู้ความสามารถที่ศึกษามา หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 100
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กฎ ระเบียบ การปรับตนเข้ากับผู้อื่นในการใช้ชีวิตและภาวะการเป็นผู้นำ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ สำเนาโครงการ