ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางกรกช เงินดี

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ.09 โครงการเด็กปฐมวัยรวมใจสามัคคี ประธาน 19 ม.ค. 2567 ถึง 19 ม.ค. 2567 20,000 20,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น