ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ Mr.James David Peter Howard Orrrell

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
JIP02 THE BIG MATHS SUPP QUIZ 2023 ประธาน 15 พ.ย. 2566 ถึง 15 ธ.ค. 2566 5,000 4,980 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น