ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ IEP.11
ชื่อโครงการ Field Trips P.1 : The Junior Explorers
ระยะเวลาโครงการ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึง 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเจนีวา ชัยภักดี(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ค่าจัดการเรียนการสอน)
   1. ค่าเข้าสวนสัตว์เขาเขียวสำหรับนักเรียน 47 คนๆ ละ 50 (2,350)
   2. ค่าเข้าสวนสัตว์เขาเขียวสำหรับอาจารย์ 4 คนๆ ละ 140 บาท (560)
   3. ค่านั่งรถพ่วงเที่ยวชมในสวนสัตว์นักเรียน 47 คน คนละ 10 บาท (470)
   4. ค่านั่งรถพ่วงเที่ยวชมในสวนสัตว์ครู 4 คน คนละ 30 บาท (120)
   5. ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน และอาจารย์จำนวน 51 คน คนละ 170 บาท (8,670)
   6. ค่าอาหารว่างสำหรับนักเรียน และอาจารย์จำนวน 51 คน คนละ 30 บาท (1,530)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 : 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัด
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) หน่วยนับ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 1
2. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หน่วยนับ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 10
3. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 20
4. การเข้าร่วมกิจกรรม /การเเข่งขันทักษะทางวิชาการ กีฬา ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ ภายในประเทศและต่างประเทศ หน่วยนับ : จำนวนรายการเข้าร่วมการแข่งขัน ค่าเป้าหมาย : 35
5. รางวัลจากการเข้าร่วมการเเข่งขัน หน่วยนับ : จำนวนรางวัล ค่าเป้าหมาย : 15
6. ผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม จากอาจารย์ที่ปรึกษา หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 90 ผลการประเมิน : 98
เอกสารแนบ โครงการอนุมัติ
ใบลงทะเบียน
นักเรียนทำใบงาน
นักเรียนทำแบบประเมิน
ภาพประกอบโครงการ