ประเภท กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ งานผู้บำเพ็ญประโยชน์
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ งบ.04
ชื่อโครงการ กิจกรรมวันรำลึกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2566
ระยะเวลาโครงการ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึง 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมวันรำลึกบพ. (5,000)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.1 : จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
1. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ ชุมนุม/ ลูกเสือ/ บพ./ รด. / แนะแนว และกิจกรรมเพื่อสังคม หน่วยนับ : ร้อยละของผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย : 100
2. การจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม หน่วยนับ : จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : 20
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. การเข้าร่วมกิจกรรมวันรำลึกของนักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 187 หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
2. การเข้าร่วมกิจกรรมวันรำลึกของนักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 187 หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 80
3. นักเรียนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมวันรำลึกผู้บำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 187 หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 100 ผลการประเมิน : 100
เอกสารแนบ สรุปผลการประเมินกิจกรรมวันรำลึกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2566