ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ Mr.Le Anh Tu

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
IEP.34 IEP Sport Competition รองประธาน 24 พ.ค. 2567 ถึง 26 ก.ค. 2567 25,000 25,000 100 ตั้งโครงการ/กิจกรรม