ปีงบประมาณ 2567

รายละเอียด
วิสัยทัศน์ ต้นแบบหลักสูตรแห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก สู่ความเป็นผู้นำ ก้าวล้ำความคิด ผลิตนวัตกรรม นำสู่สากล
พันธกิจ พัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการวิจัยและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ยุทธศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรเเละการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกร เเละส่งเสริมคุณลักษณะสำคัญของนวัตกร
เป้าประสงค์ พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
มุมมองกลยุทธ์ มิติประสิทธิผลทางยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป ร้อยละ สถานะ แผน
ฝกร.07 บำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2566 - ดร.ธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 12 ต.ค. 2566 ถึง 12 ต.ค. 2566 15,000 14,505 96.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กส03 โครงการงามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต ระดับประถมศึกษา - นางอรัญญา เซียวประเสริฐ 1 ก.ค. 2567 ถึง 30 ส.ค. 2567 2,500 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ฝปฐ.03 โครงการคุณธรรมจริยธรรม - นางสาวณิชนันทน์ ฉายแสง
- นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์
15 พ.ย. 2566 ถึง 31 ก.ค. 2567 31,680 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
JIP02 THE BIG MATHS SUPP QUIZ 2023 - นายปริญญา ผสมทรัพย์
- Mr.James David Peter Howard Orrrell
- นางสุริยาพร โตวรรณสูตร
15 พ.ย. 2566 ถึง 15 ธ.ค. 2566 5,000 4,980 99.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น
JIP11 The Adventure at Khao Kheow Open Zoo G.1 - นางสุริยาพร โตวรรณสูตร, นางสาวสุปราณี สีลาเขต 19 ธ.ค. 2566 ถึง 19 ธ.ค. 2566 87,320 87,320 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP53 Note-taking and Planning Skill Development - นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- Mr. Ting Fong Tsai
- นางสาวพัชรา มานะศิลป์
- ่นางสาวจิรารัตน์ จตุรานนท์
- นายประวีณ สุทธิสง่า
16 พ.ย. 2566 ถึง 16 พ.ย. 2566 27,080 27,000 99.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.18 ลอยกระทง ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 - นายลักษณ์มงคล ถาวรณา 27 พ.ย. 2566 ถึง 27 พ.ย. 2566 151,900 128,210 84.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.29 ฟุตซอลประถม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ - ดร.ธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 15 พ.ย. 2566 ถึง 24 พ.ย. 2566 16,000 15,990 99.94 ดำเนินการเสร็จสิ้น
JIP06 English Day Camp at Legend Siam Pattaya G.2 - อ.ณัฐกริษฐา โกพิมาย
- อ.นฤมล เสงี่ยม
29 พ.ย. 2566 ถึง 29 พ.ย. 2566 93,000 93,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP02 We Volunteer - นายประวีณ สุทธิสง่า 20 พ.ย. 2566 ถึง 1 ธ.ค. 2566 20,000 13,689 68.44 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.28 Satit Street Basketball ประจำปีการศึกษา 2566 - นางสาวคณิตา จูตะเสน 15 พ.ย. 2566 ถึง 24 ธ.ค. 2566 10,000 9,757 97.57 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ.05 ลอยกระทง - นางวรรธนา นันตาเขียน 27 พ.ย. 2566 ถึง 27 พ.ย. 2566 1,000 1,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กด.01 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - อาจารย์มนพัทธ์ โชคอนันต์รัตนา 29 พ.ย. 2566 ถึง 29 พ.ย. 2566 295,800 295,401 99.87 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.30 ตลาดนัดสาธิตพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวรรณ เฉลิมสุข 27 พ.ย. 2566 ถึง 27 พ.ย. 2566 2,000 2,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP08 Democratic Value Enhancement Project - นายประวีณ สุทธิสง่า
- Mr. Le Anh Tu
6 ธ.ค. 2566 ถึง 2 ก.พ. 2567 3,000 2,997 99.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.09 เลือกตั้งประธานนักเรียน - นายศักดิ์ดา ทองโสภณ 18 ธ.ค. 2566 ถึง 31 ม.ค. 2567 30,000 28,000 93.33 ดำเนินการเสร็จสิ้น
SAM01 โครงการปฏิบัติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ - นางมันทนา เมฆิยานนท์ 26 พ.ย. 2566 ถึง 26 พ.ย. 2566 47,925 47,925 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.19 สาธิตจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2566 - นายธราพงษ์ การกระโทก 26 ธ.ค. 2566 ถึง 26 ธ.ค. 2566 60,000 59,586 99.31 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผปฐ06 โครงการทัศนศึกษาวิชาการ ระดับปฐมวัย - นางสาวพันทิวา ฐานคร
- นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์
30 ม.ค. 2567 ถึง 1 ก.พ. 2567 98,950 88,900 89.84 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.12 เตรียมการและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์" - นางพจนีย์ มาสุข 4 พ.ย. 2566 ถึง 10 พ.ย. 2566 3,397,200 3,210,225 94.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP 14 Field Trips P.5: Art in Paradise - นายมงคล พลเยี่ยม 14 ธ.ค. 2566 ถึง 14 ธ.ค. 2566 16,400 16,400 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
JIP 04 English Day Camp - at Legend Siam Grade 6 - นางสาวสุภิญญา เถาทอง
- นายอภิชาติ คามีศักดิ์
22 พ.ย. 2566 ถึง 22 พ.ย. 2566 91,500 91,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
JIP 08 English Day Camp - at The Bangkok Planetarium, Grade 4 - นางสาวสุภิญญา เถาทอง
- นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์
13 ธ.ค. 2566 ถึง 13 ธ.ค. 2566 98,920 98,200 99.27 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝบก.04 สื่อสารความรู้ สร้างความเข้าใจด้านสุขภาพ - นางสาวรัชฎา เศษวิสัย 1 ธ.ค. 2566 ถึง 26 มิ.ย. 2567 2,480 2,480 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP.11 Field Trips P.1 : The Junior Explorers - นางสาวเจนีวา ชัยภักดี 14 ธ.ค. 2566 ถึง 14 ธ.ค. 2566 13,700 13,440 98.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.41 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ - นางสาวขวัญตา บุญจันทร์ 8 ธ.ค. 2566 ถึง 15 ธ.ค. 2566 30,000 29,923 99.74 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.46 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม - นางสาวขวัญตา บุญจันทร์
- นางสาวทรงศรี สารภูษิต
- นางสาวพรสุดา ชูพันธ์
- นายเกรียงไกร วิลามาศ
- นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์
15 พ.ย. 2566 ถึง 29 ก.พ. 2567 59,800 47,224 78.97 ดำเนินการเสร็จสิ้น
JIP 05 Father's Day Week - นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ, Mr. Forbes Smart 27 พ.ย. 2566 ถึง 8 ธ.ค. 2566 10,000 9,981 99.81 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท02 ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นชลบุรี ระดับ ม.ต้น - นางสาวกอบกุล ใจกว้าง
- นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล
- นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์
- นางสาวพิชชานันท์ สังข์เสือโพธิ์
- นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์
- นายณรงค์ สังฆะบุตร
- นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์
- นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย
- นางสาวสุรตา หวานสนิท
- นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี
- นางธวัลกร สกุลใจแก้ว
- นางชลธิชา ภูริปาณิก
- นายเกรียงไกร วิลามาศ
- นางสาวชนิศร เพ็ชรฉนวน
- นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์
- นางสาวศุภิสรา รัตนแสงจันทรา
- นางอรวรรณ รักนาย
8 ธ.ค. 2566 ถึง 29 ธ.ค. 2566 7,000 7,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝวช 08 โครงการจิตอาสาวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2566 - นางสาวกอบกุล ใจกว้าง
- นายกิตติภัฎ วงค์กระโซ่
- ดร.ธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
- นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล
- นางสาวสญามณ รูปต่ำ
- นางสุธาสินี จันทรเฉิด
- นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์
- นายธราพงษ์ การกระโทก
- นายชัชวาล พูลสวัสดิ์
- นางสาวอรนิดา คล้ายยวงทอง
1 พ.ย. 2566 ถึง 29 ธ.ค. 2566 0 0 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
JIP.07 Christmas week - นางสาวราภรณ์ พูลสวัสดิ์
- นางสาวสุภิญญา เถาทอง
12 ธ.ค. 2566 ถึง 26 ธ.ค. 2566 30,000 30,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
JIP.09 English Day Camp at Suanthai Pattaya Grade 5 - นางสาวราภรณ์ พูลสวัสดิ์
- อาจารย์ศุภชัย สมนวล
7 ธ.ค. 2566 ถึง 7 ธ.ค. 2566 93,000 93,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP15 IEP Reading Enhancement - นาวสาวจุฑามาส ดิสริยะกุล
- นางสาวเจนีวา ชัยภักดี
- Ms.Kelly Leigh Scannell
15 ธ.ค. 2566 ถึง 15 ธ.ค. 2566 60,000 59,852 99.75 ดำเนินการเสร็จสิ้น
JIP 03 Origami - อ.ณัฐกริษฐา โกพิมาย
- Mr. Tapan Kr. Adhya
5 ม.ค. 2567 ถึง 15 ม.ค. 2567 10,000 10,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.33 ฟุตบอล 7 คน ประเพณี ประจำปีการศึกษา 2566 - ดร.ธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 11 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 9,820 9,708 98.86 ดำเนินการเสร็จสิ้น
JIP15 Valentine's Day Week - Mrs.Suriyaporn Towanasoot and Miss Hailey Voce 7 ก.พ. 2567 ถึง 14 ก.พ. 2567 20,000 19,960 99.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น
JIP13 English Camp G.6 - นางสาวอรอุมา เสือนาค Mr.Chirstopher Kelbie 19 ม.ค. 2567 ถึง 20 ม.ค. 2567 431,140 427,506 99.16 ดำเนินการเสร็จสิ้น
JIP12 Annual Art Exhibition of JIP grade 1-6 - Miss Aonuma Suenark
- Mr.Tapan Kr.Adhya
- Miss Jareewan Chaiareeleard
9 ก.พ. 2567 ถึง 16 ก.พ. 2567 29,500 30,000 101.69 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กศ01 โครงการ Art Market Satit Festival "เสพศิลป์ ฟินอาร์ต กินเพลิน แแดนดินถิ่นบางแสน" - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวรรณ เฉลิมสุข 26 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 24,000 24,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กว.01 การจัดทำและนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - นางสาวพรจันทร์ สั่งการ 24 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 25,000 24,899 99.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กต01 Christmas Greeting Card Contest - นางอภิญญา ชัยกุล 20 พ.ย. 2566 ถึง 31 ม.ค. 2567 7,000 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
กต01 Christmas Greeting Card Contest - นางอภิญญา ชัยกุล 20 พ.ย. 2566 ถึง 31 ม.ค. 2567 7,000 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
กต01 Christmas Greeting Card Contest - อภิญญา ชัยกุล 20 พ.ย. 2566 ถึง 31 ม.ค. 2567 7,000 7,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท 03 วรรณคดีสัญจร - นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์ 17 ม.ค. 2567 ถึง 18 ม.ค. 2567 23,600 20,180 85.51 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ.09 โครงการเด็กปฐมวัยรวมใจสามัคคี - นางกรกช เงินดี
- นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์
19 ม.ค. 2567 ถึง 19 ม.ค. 2567 20,000 20,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท.12 ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน ประถมศึกษา - นายเกรียงไกร วิลามาศ 9 ก.พ. 2567 ถึง 9 ก.พ. 2567 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP.24 Survival Skills Camp - นายมงคล พลเยี่ยม 2 ก.พ. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 153,245 153,222 99.98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.32 Satit Music Festival 2023 - นายลักษณ์มงคล ถาวรณา 22 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 30,000 30,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.22 มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวรรณ เฉลิมสุข 15 ก.พ. 2567 ถึง 16 ก.พ. 2567 119,860 119,860 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ.๑๐ โครงการ International Day - นายสมภพ จันทร์เงิน
- Mr. Nathan David Sloane
14 ก.พ. 2567 ถึง 14 ก.พ. 2567 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP10 Integrated Secondary Field Trip - นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
- นางสาวพัชรา มานะศิลป์
- ่นางสาวจิรารัตน์ จตุรานนท์
- Mr. Ting Fong Tsai
- นายปริยวัตน์ ปุระวัฒนานนท์
- ดร. มนัส จอมปรุ
- Ms.Mamiko Chunnawong
- นายเสกสัน จันทร์สม
- Ms.Marites Careon
31 ม.ค. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 487,575 424,741 87.11 ดำเนินการเสร็จสิ้น
JIP06 English Day Camp at Children Discovery Museum G.3 - นางสาวทัศไนย นิธิประทีป
- นายปริญญา ผสมทรัพย์
6 ธ.ค. 2566 ถึง 6 ธ.ค. 2566 76,125 76,125 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท.04 ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ระดับประถมศึกษา - นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์ 5 ม.ค. 2567 ถึง 5 ม.ค. 2567 6,850 6,850 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.34 สุขสันต์วันยินดี ส่งพี่ ม.6 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวรรณ เฉลิมสุข 16 ก.พ. 2567 ถึง 16 ก.พ. 2567 50,000 50,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกจ.08 โครงการสัปดาห์ห้องสมุด - นายธีรศักดิ์ โชตะนา
- นางวลัยทิพย์ ธีริศราวิชชากร
- นางสาวณัฐกริษฐา อินทรกุลไชย
- นางสาวณัฐิดา ทองดี
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤทธิ์ วัฒนภู
- นางสาวศุภิสรา รัตนแสงจันทรา
- นางสาวศุภิสรา รัตนแสงจันทรา
- นางสาวอรนิดา คล้ายยวงทอง
24 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 6,000 6,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.25 ปัจฉิมนิเทศ ชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2566 - นางพจนีย์ มาสุข 18 ก.พ. 2567 ถึง 19 ก.พ. 2567 635,140 629,040 99.04 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.23 กลุ่มสัมพันธ์ ชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2566 - นายลักษณ์มงคล ถาวรณา 24 ก.พ. 2567 ถึง 25 ก.พ. 2567 394,980 380,100 96.23 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท.04 โครงการวัฒนธรรมท้องถิ่นชลบุรีกับงานอาชีพ - นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล นางสาวกอบกุล ใจกว้าง ว่าที่ร้อยตรีกิตตภัฎ วงค์กระโซ่ นางสาวขวัญตา บุญจันทร์ นางพรทิพย์ นางสาวศิริลักษณ์ ชัยบัณฑิตย์ 19 ม.ค. 2567 ถึง 19 ม.ค. 2567 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
งบ. 01 พิธีปฏิญาณตนและประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - นางนวพร วรรณาชัยสิทธิ์
- นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน
- นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤทธิ์ วัฒนภู
- นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ
- นางสาวนิธินันท์ กลั่นคูวัฒน์
- นางพรทิพย์ แสงบุตร
- นางสาวพาวา พงษ์พันธุ์
- นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์
- นางสาวพิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์
- นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง
- นางสาวสญามณ รูปต่ำ
- นางสุธาสินี จันทรเฉิด
- นางปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์
19 ม.ค. 2567 ถึง 19 ม.ค. 2567 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝวช.09 โครงการจิตอาสาวันสถาปนาโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2567 - ว่าที่่ ร.ต.กิตติภัฎ วงค์กระโซ่
- นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล
- นางสาวกอบกุล ใจกว้าง
- นางสาวพาวา พงษ์พันธุ์
- นางสาวสญามณ รูปต่ำ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวรรณ เฉลิมสุข
- นายธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารตาม
- นายชัชวาล พูลสวัสดิ์
16 ม.ค. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 0 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ฝปฐ.11 โครงการวันแห่งความสำเร็จระดับปฐมวัย - นายกุลชาติ แสงทอง
- นางธิมาพร ปล่องทอง
29 ก.พ. 2567 ถึง 1 มี.ค. 2567 25,740 25,640 99.61 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.25 สรุปงานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 - ดร.ธรณินทร์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 18 มี.ค. 2567 ถึง 18 มี.ค. 2567 28,760 28,760 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท03 โครงการภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นชลบุรี มัธยมศึกษาตอนปลาย - นางสาวศศิณัฎฐ์ ขุมทรัพย์ดี 24 ม.ค. 2567 ถึง 24 ม.ค. 2567 3,650 3,650 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝมธ01 ห้องเรียนสะอาดดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม - นางสาวจิรนุช ขาวเมืองน้อย 15 พ.ย. 2566 ถึง 1 มี.ค. 2567 12,500 12,500 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
งบ.04 กิจกรรมวันรำลึกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2566 - นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน 23 ก.พ. 2567 ถึง 23 ก.พ. 2567 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
งบ ๐๒ โครงการค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ - นางสาวสญามณ รูปต่ำ
- นางนวพร วรรณาชัยสิทธิ์
- นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์
- นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย
- นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล
- นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน
- นางเบญจมาศ โต่นวุธ
2 ก.พ. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 47,300 46,906 99.17 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ.02 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย - นางสาวธันย์สิตา ศิริอมรเสถียร
- นางสาวปวลี เสมอวงษ์
13 ธ.ค. 2566 ถึง 30 ส.ค. 2567 3,600 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ฝปฐ01 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถพิเศษ - อาจารย์นัตยา ทองคง
- อาจารย์สมภพ จันทร์เงิน
8 ม.ค. 2567 ถึง 30 ส.ค. 2567 29,000 28,980 99.93 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กค 01 โครงการสอนซ่อมคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา - นางสาวรุ่งอรุญ บุญพยุง 1 พ.ย. 2566 ถึง 31 มี.ค. 2567 1,000 928 92.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กต02 โครงการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ - นางสาวทรงศรี สารภูษิต 22 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 4,000 3,982 99.55 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
งล.05 โครงการเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ม.1 - นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิเดช น้อยไม้
2 ก.พ. 2567 ถึง 2 ก.พ. 2567 37,000 25,160 68.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
SAM 06 โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โลกใต้ทะเล) - ผู้ช่วยศาสตราจารย์คงศักดิ์ วัฒนะโชติ 6 มี.ค. 2567 ถึง 7 มี.ค. 2567 94,880 85,779 90.41 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.42 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา - นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์ 26 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 200,000 20,000 10.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท.13 ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน มัธยมศึกษา - นางสาวสุรตา หวานสนิท 9 ก.พ. 2567 ถึง 9 ก.พ. 2567 5,000 5,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปถ.02 โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - อริสรา ขันติโชติบริบูรณ์ 1 ธ.ค. 2566 ถึง 29 ก.พ. 2567 40,040 52,050 130.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP.25 IEP Art Exhibition - ดร. มนัส จอมปรุ 26 ม.ค. 2567 ถึง 31 ม.ค. 2567 50,000 31,390 62.78 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.14 ค่ายผู้นำนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 - นายลักษณ์มงคล ถาวรณา 4 พ.ค. 2567 ถึง 6 พ.ค. 2567 276,650 265,280 95.89 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท.๐๖ ค่ายนักพูดวาทศิลป์ ระดับประถมศึกษา - นางสาวชนิศร เพ็ชรฉนวน
- นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์
- นางสาวกอบกุล ใจกว้าง
- นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย
- นางสาวพิชชานันท์ สังข์เสือโพธิ์
- นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์
- นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี
- นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์
- นางสาวสุรตา หวานสนิท
- นางชลธิชา ภูริปาณิก
- นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์
- นางสาวศุภิสรา รัตนแสงจันทรา
- นายเกรียงไกร วิลามาศ
- นางสาวสุภิญญา เถาทอง
- นางสาวราภรณ์ พูลสวัสดิ์
9 เม.ย. 2567 ถึง 9 เม.ย. 2567 5,000 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
IEP.34 IEP Sport Competition - นายประวีณ สุทธิสง่า
- Mr.Le Anh Tu
- Mr.Evgenii Ibaldinov
24 พ.ค. 2567 ถึง 26 ก.ค. 2567 25,000 25,000 100.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
JIP19 English day camp at Nong nooch Garden Pattaya for JIP G.1 - นางสุริยาพร โตวรรณสูตร 16 ก.ค. 2567 ถึง 16 ก.ค. 2567 118,650 118,650 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.15 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 - นางพจนีย์ มาสุข 15 พ.ค. 2567 ถึง 16 พ.ค. 2567 210,350 0 0.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ฝกร.25 อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนากิจกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 - ผศ.ดร.ณัฐวรรณ เฉลิมวรรณ 31 พ.ค. 2567 ถึง 31 พ.ค. 2567 9,100 9,100 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP.19 Overseas Field Trip P.6 - นายมงคล พลเยี่ยม 9 มี.ค. 2567 ถึง 13 มี.ค. 2567 505,600 505,600 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP.39 Suntornpoo - นายมงคล พลเยี่ยม 26 มิ.ย. 2567 ถึง 26 มิ.ย. 2567 15,000 15,000 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝมธ.05 ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน - นางสาวรัชฎา เศษวิสัย 7 มิ.ย. 2567 ถึง 21 มิ.ย. 2567 2,496 2,496 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP.38 Anti Drug Day - นายประวีณ สุทธิสง่า
- Mr.Lee Ah Tu
- Mr.Evgenii Ibaldinov
17 มิ.ย. 2567 ถึง 26 มิ.ย. 2567 10,000 9,990 99.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP.43 Class Project P.3 : Arun Farm Village Chonburi - นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ 11 ก.ค. 2567 ถึง 11 ก.ค. 2567 29,190 29,190 100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท.10 วันสุนทรภู่ ระดับประถมศึกษา - นางชลธิชา ภูริปาณิก
- นายเกรียงไกร วิลามาศ
24 มิ.ย. 2567 ถึง 28 มิ.ย. 2567 10,000 10,000 100.00 ตั้งโครงการ/กิจกรรม