ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพันทิวา ฐานคร

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ผปฐ06 โครงการทัศนศึกษาวิชาการ ระดับปฐมวัย ประธาน 30 ม.ค. 2567 ถึง 1 ก.พ. 2567 98,950 88,900 90 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ 17 โครงการวันไหว้ครู ระดับปฐมวัย รองประธาน 27 มิ.ย. 2567 ถึง 27 มิ.ย. 2567 3,000 3,000 100 ตั้งโครงการ/กิจกรรม