ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นางสาวทรงศรี สารภูษิต

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.46 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม - 15 พ.ย. 2566 ถึง 29 ก.พ. 2567 59,800 47,224 79 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กต02 โครงการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประธาน 22 ม.ค. 2567 ถึง 26 ม.ค. 2567 4,000 3,982 100 ตั้งโครงการ/กิจกรรม