ประเภท โครงการ
ปีงบประมาณ 2567
ฝ่าย/กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ลักษณะโครงการ ใหม่
รหัสโครงการ กท.13
ชื่อโครงการ ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน มัธยมศึกษา
ระยะเวลาโครงการ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึง 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุรตา หวานสนิท(ประธาน)
งบประมาณ เงินรายได้ของโรงเรียน
   1. ค่าตอบแทนวิทยากร 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,000 บาท จำนวน 1 คน (3,000)
   2. ค่าถ่ายเอกสาร (210)
   3. ค่าของรางวัลร่วมกิจกรรม (500)
   4. ค่าอาหารว่างสำหรับนักเรียน จำนวน 40 คน จำนวน 1 มื้อ มื้อละ 30 บาท (1,200)
   5. ค่าอาหารว่างสำหรับอาจารย์และวิทยากร จำนวน 3 คน จำนวน 1 มื้อ มื้อละ 30 บาท (90)
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.1 : 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.8 : 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
กลยุทธ์ ชื่อกลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่สร้างนักเรียนให้มีคุณลักษณะสำคัญของนวัตกร
ชื่อกลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียนทุกระดับชั้น
ชื่อกลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะชีวิตและรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมผู้เรียนเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่สร้างนักเรียนให้มีคุณลักษณะสำคัญของนวัตกร
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
1. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 100
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ร้อยละ ค่าเป้าหมาย : 80 ผลการประเมิน : 95
3. จำนวนใบงานของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยนับ : ใบงาน ค่าเป้าหมาย : 40 ผลการประเมิน : 40
เอกสารแนบ โครงการและเอกสารอื่นๆ-ครื้นเครง-มัธยม
ภาพ-มัธยม
สรุปใบงาน-มัธยม
ผลการประเมิน
คำสั่ง