ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กท02 ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นชลบุรี ระดับ ม.ต้น กรรมการ 8 ธ.ค. 2566 ถึง 29 ธ.ค. 2566 7,000 7,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
SAM 01 ทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประธาน 22 พ.ย. 2566 ถึง 22 พ.ย. 2566 175,000 174,960 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท 03 วรรณคดีสัญจร ประธาน 17 ม.ค. 2567 ถึง 18 ม.ค. 2567 23,600 20,180 86 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท.๐๖ ค่ายนักพูดวาทศิลป์ ระดับประถมศึกษา กรรมการ 9 เม.ย. 2567 ถึง 9 เม.ย. 2567 5,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม