ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับผิดชอบ Mrs.Suriyaporn Towanasoot and Miss Hailey Voce

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
JIP15 Valentine's Day Week ประธาน 7 ก.พ. 2567 ถึง 14 ก.พ. 2567 20,000 19,960 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น